Reklamačný poriadok RM JET, spol. s r.o.
pre e-shop www.mobilitytrnava.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. RM JET, spol. s r.o. so sídlom: Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava, IČO: 36 236 268, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11924/T, DIČ: 2020165114, IČ DPH: SK2020165114, email: mobility@rmjet.sk, tel.: +421 948 909 808 (ďalej aj ako „RM JET“) v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“).
  2. Tento reklamačný poriadok upravuje vzájomné práva a povinnosti RM JET a zákazníkov RM JET, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej aj ako „klient“) v rámci reklamačného konania. Reklamačný poriadok je k dispozícii vo všetkých prevádzkových priestoroch RM JET prístupných verejnosti a na webovom sídle www.mobilitytrnava.sk.
  3. Reklamáciou sa podľa tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie nároku klienta v lehotách určených týmto reklamačným poriadkom na preverenie správnosti a kvality služieb a produktov poskytnutých/predaných RM JET a pri ostatných podnetoch klienta v rozsahu a spôsobom podľa príslušných právnych predpisov a tohto reklamačného poriadku.
  4. Za reklamáciu sa nepovažuje:
   • a) anonymný podnet,
   • b) žiadosť o preverenie nedostatkov, ktoré klient spôsobil svojím konaním v rozpore s dobrými mravmi, zjavne bez úmyslu využiť služby/produkty RM JET, voči ktorým žiadosť smeruje,
   • c) podnet klienta na úpravu/zlepšenie služieb/produktov RM JET,
   • d) pripomienky klienta k podmienkam služieb/produktov poskytovaných/predávaných RM JET,
   • e) žiadosť informačného charakteru, ktorej predmetom nie je žiadosť klienta o preverenie správnosti a kvality konkrétnej, individuálne poskytnutej služby/produktu klientovi RM JET,
   • f) sťažnosť klienta, pokiaľ sa zisťovaním RM JET preukáže zjavná nepravdivosť uvedených skutočností a táto spôsobuje zánik práva klienta dožadovať sa nápravy a/alebo iného protiplnenia zo strany RM JET. V takomto prípade RM JET vykonáva zisťovanie oprávnenosti nároku klienta a prislúchajúce úkony rovnako ako pri riadnej reklamácii, avšak všetky poplatky a iné náklady RM JET účelne vynaložené na zisťovanie dodatočných informácií pre klienta nad rámec štandardnej informačnej povinnosti RM JET platí klient.
  5. RM JET zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar/služby pri prevzatí klientom, t.j. tovar musí mať dohodnutú, resp. právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá RM JET za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.
  6. Pri spotrebnom tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s ustanovením § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka, t.j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru klientom, alebo záručná doba uvedená v záručnom liste, ak je dlhšia ako zákonná záručná doba. Ak RM JET pri predaji tovaru ponúka klientovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako darček, je na klientovi či ponúkaný darček príjme. Darček však nie je predaným tovarom, preto RM JET nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje.
  7. Ak ide o odstrániteľné vady, klient má nárok na bezplatné a včasné odstránenie vady. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým RM JET nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. RM JET môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.
  8. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať riadne ako vec bez vady, má klient nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  9. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú RM JET zodpovedá, má klient namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  10. Ak klient reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže RM JET vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. RM JET poskytne klientovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v lehote v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.
  11. Ak klient reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a RM JET ju zamietne, je RM JET povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže klient zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak klient odborným posúdením preukáže zodpovednosť RM JET za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
 2. POSTUP PRI PODANÍ REKLAMÁCIE

  1. Klient môže uplatniť reklamáciu písomne, a to:
   • a) poštou na adresu: Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava,
   • b) e-mailom na adresu: mobility@rmjet.sk,
   • c) osobne počas prevádzkovej doby v sídle RM JET.
  2. Reklamácia musí obsahovať presnú špecifikáciu služby/produktu, ktorej sa reklamácia týka, informáciu voči komu reklamácia smeruje, popis dôvodov reklamácie, identifikačné údaje klienta, ktorý reklamáciu podáva spolu s jeho podpisom. Klient musí priložiť k reklamácii všetky doklady o poskytnutí služby/ predaji produktu preukazujúce skutočnosti ním tvrdené, resp. iné doklady preukazujúce jeho tvrdenia (napr. faktúra, zjednodušený daňový doklad, objednávka a pod.), pričom platí, že lehoty rozhodné pre vybavenie reklamácie začínajú plynúť až odo dňa, kedy boli RM JET preukázané všetky skutočnosti, ktoré klient v reklamácii uvádza, a ktorých preukázanie zo strany klienta je nevyhnutné pre riadne vedenie reklamačného konania. RM JET môže vyzvať klienta telefonicky alebo písomne na spresnenie reklamovaného nároku alebo na doplnenie požadovaných dokladov. Ak klient reklamovaný nárok nespresní alebo nedoloží RM JET požadované doklady, RM JET bude jeho reklamáciu považovať za neoprávnenú, resp. bude vychádzať iba z dostupných podkladov.
  3. Riadne uplatnenie reklamácie klientom nezbavuje klienta povinnosti plniť svoje záväzky voči RM JET po celú dobu trvania reklamačného konania a to ani v prípade, kedy je reklamácia oprávnená a ako taká má bezprostrednú príčinnú súvislosť s plneným záväzkom. Klient by mal uplatniť reklamáciu voči RM JET bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia skutočností rozhodných pre uplatnenie reklamácie, lehota na uplatnenie reklamácie však nie je časovo obmedzená.
 3. POSTUP RM JET V REKLAMAČNOM KONANÍ

  1. RM JET musí riadne uplatnenú reklamáciu prijať a spravodlivo rozhodnúť o jej oprávnenosti bez zbytočného odkladu. RM JET zašle klientovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie prostredníctvom poštového podniku alebo elektronickou poštou.
  2. RM JET nemusí odpovedať klientovi alebo viesť reklamačné konanie na opakovaný podnet klienta, pokiaľ je jeho opakované podanie zjavne neopodstatnené. Tým nie je dotknuté právo klienta, podať RM JET žiadosť o nápravu v zmysle bodu 4.2. tohto reklamačného poriadku.
  3. RM JET vykoná preverenie a odborné posúdenie reklamácie. Následne RM JET rozhodne o oprávnenosti reklamácie a informuje klienta o vybavení reklamácie písomne najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie klientom a splnenia povinností uvedených v bode 2.2. tohto reklamačného poriadku. V písomnom vyjadrení RM JET informuje o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie.
  4. Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša RM JET. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie, vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša klient.
  5. Ak klient uplatní reklamáciu, poverený zamestnanec RM JET je povinný poučiť klienta o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia klienta, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je RM JET povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie.
 4. ZJEDNANIE NÁPRAVY PRI OPRÁVNENEJ REKLAMÁCII

  1. RM JET je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu, výmenou produktu, vrátením kúpnej ceny produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  2. V prípade, ak klient nie je spokojný so spôsobom, akým RM JET vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že RM JET porušila jeho práva, môže RM JET podať žiadosť o nápravu.
 5. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. V prípade nevybavenia žiadosti o nápravu v lehote 30 dní od jej odoslania alebo v prípade jej zamietnutia, môže klient podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov prebieha prostredníctvom príslušných subjektov alternatívneho riešenia sporov zapísaných v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Klient má právo výberu oprávnenej právnickej osoby, prostredníctvom ktorej chce alternatívne riešiť spor s RM JET. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov, ako aj priebeh konania, sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; prílohou uvedeného zákona je aj formulár návrhu na začatie konania.
  2. V prípade, že klient nesúhlasí s rozhodnutím RM JET o vybavení jeho reklamácie a trvá na svojich nárokoch voči RM JET, má právo obrátiť sa aj na všeobecný súd. Klient sa môže pri uplatňovaní svojich nárokov obrátiť tiež na spotrebiteľské združenia, ktorých zoznam s popisom činností a kontaktnými údajmi vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. RM JET je oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov tento reklamačný poriadok zmeniť alebo úplne nahradiť. Zmenu reklamačného poriadku RM JET zverejní vo svojich prevádzkových priestoroch prístupných verejnosti a na webovom sídle www.mobilitytrnava.sk s určením platnosti a účinnosti nového znenia reklamačného poriadku.
  2. Toto znenie reklamačného poriadku nadobúda účinnosť dňa 15. novembra 2021