Všeobecné obchodné podmienky
e-shopu www.mobilitytrnava.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej registrácie užívateľského účtu a každej kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu nachádzajúceho sa na www.mobilitytrnava.sk medzi kupujúcim a predávajúcim na základe objednávky kupujúceho, ktorá sa odvoláva na tieto VOP prostredníctvom odkazu.

 1. DEFINÍCIE

  1. V týchto všeobecných obchodných podmienkach:
   e-shop“ znamená internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná prostredníctvom internetovej adresy www.mobilitytrnava.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru;
   kúpna zmluva“ je kúpna zmluva uzatvorená na základe objednávky kupujúceho medzi predávajúcim a kupujúcim za podmienok uvedených v článku 3 týchto VOP;
   kupujúci“ je osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e-shopu;
   nákupný košík“ znamená časť e-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí e-shopu, najmä pridaním alebo odobraním tovaru, alebo zmenou množstva vybraného tovaru;
   objednávka“ je návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy adresovaný predávajúcemu za podmienok uvedených v článku 3 týchto VOP;
   predávajúci“ znamená RM JET, spol. s r.o. so sídlom: Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava, IČO: 36 236 268, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11924/T, DIČ: 2020165114, IČ DPH: SK2020165114, email: mobility@rmjet.sk , tel.: +421 948 909 808;
   prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené užívateľom do databázy e-shopu pri registrácii;
   registrácia“ znamená elektronickú registráciu užívateľa do databázy e-shopu na dobu neurčitú, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v registračnom formulári e-shopu a prístupových údajov a ich následným uložením do databázy e-shopu;
   registrovaný užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá má zriadený užívateľský účet;
   spotrebiteľ“ je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky;
   tovar“ znamená vec ponúkanú predávajúcim užívateľovi na objednanie prostredníctvom e-shopu;
   užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá používa e-shop;
   užívateľský účet“ znamená časť e-shopu, ktorá je užívateľovi prístupná po registrácii (t.j. je pre každého užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní prístupových údajov;
   VOP“ sú tieto všeobecné obchodné podmienky v aktuálnom znení.
 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A E-SHOP

  1. Registrácia ani užívateľský účet nie sú podmienkou nákupu tovaru v e-shope. Pre zriadenie užívateľského účtu sa užívateľ musí registrovať. Za týmto účelom musí užívateľ pravdivo a úplne vyplniť povinné polia registračného formulára. Predávajúci nie je povinný overovať správnosť údajov uvedených v registračnom formulári a v užívateľskom účte. Užívateľský účet je možné začať používať ihneď po úspešne dokončenej registrácii. O zrušenie užívateľského účtu môže registrovaný užívateľ kedykoľvek požiadať predávajúceho prostredníctvom emailu.
  2. Pre prístup do užívateľského účtu je užívateľ povinný zadať prístupové údaje.
  3. Identifikačné a fakturačné údaje užívateľa evidované v užívateľskom účte budú použité pri každej objednávke z e-shopu, ktorú užívateľ uskutoční po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu.
  4. Užívateľ nesmie tretím osobám poskytovať prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do užívateľského účtu. Užívateľ je povinný vykonať všetky primerané opatrenia k utajeniu prístupových údajov. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie prístupových údajov alebo užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú predávajúcemu alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia prístupových údajov je užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu predávajúcemu. Predávajúci v takomto prípade poskytne užívateľovi nové prístupové údaje.
  5. Predávajúci je oprávnený zmeniť užívateľský účet a e-shop, najmä ich technické riešenie, funkčnosť a/alebo užívateľské rozhranie.
  6. Predávajúci má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť užívateľského účtu a e-shopu na dobu nevyhnutnú na ich údržbu, úpravu alebo opravu.
  7. Predávajúci si vyhradzuje kedykoľvek prestať prevádzkovať užívateľský účet a e-shop alebo jednotlivé služby v ňom dostupné.
  8. V prípade porušenia VOP alebo kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má predávajúci právo okamžite zrušiť užívateľský účet.
 3. PROCES UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim vrátane uzatvorenia kúpnej zmluvy prebieha v slovenskom jazyku.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo limitovať maximálny počet kusov objednaného tovaru v jednej objednávke.
  3. Akákoľvek prezentácia tovaru v e-shope má výlučne informatívny charakter. Prezentácia tovaru umiestnená v e-shope nie je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
  4. Do nákupného košíka môže kupujúci vložiť iba tovar dostupný skladom. Dostupnosť tovaru prezentovaná v rámci e-shopu je informatívna. Tovar, bude dodaný kupujúcemu v lehote podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho, najneskôr však do 5 dní odo dňa akceptovania návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle odseku 3.10 týchto VOP.
  5. Pokiaľ kupujúcemu nebude v lehote 10 dní od potvrdenia prijatia objednávky doručený e-mail o akceptácii návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle odseku 3.10 týchto VOP, objednávka sa považuje uplynutím uvedenej lehoty za zrušenú, pokiaľ predávajúci pred uplynutím uvedenej lehoty emailom neinformuje kupujúceho o tom, že vybavenie objednávky sa oneskorí z dôvodu mimoriadnych okolností. V prípade zrušenia objednávky podľa predchádzajúcej vety, všetky platby, ktoré kupujúci uhradil predávajúcemu v súvislosti s objednávkou budú kupujúcemu vrátené najneskôr v lehote 14 dní odo dňa zrušenia objednávky a to rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila ich úhrada.
  6. Ceny tovaru sú v e-shope zobrazené vrátane dane z pridanej hodnoty s výnimkou nákladov súvisiacich s dopravou a balením tovaru a so spôsobom úhrady kúpnej ceny, nakoľko tieto sa nedajú určiť vopred a závisia od voľby kupujúceho. E-shop obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Konečná cena bude závisieť od spôsobu dopravy a spôsobu platby, ktorú si zvolí kupujúci v objednávke. Konečná cena bude kupujúcemu zobrazená v sumarizácií jeho objednávky pred okamihom odoslania objednávky a zároveň bude uvedená v potvrdení o prijatí objednávky. Spôsob zabalenia tovaru určuje výhradne predávajúci.
  7. Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť (určeného čo do množstva a druhu), kliknutím na príslušné tlačidlá „Pridať do košíka“, následne môže priamo v nákupnom košíku pristúpiť k ďalším krokom potrebným pre odoslanie objednávky, a to prostredníctvom tlačidla „Do pokladne“. V nasledujúcom kroku kupujúci určí, či chce nakupovať ako hosť alebo sa prihlásiť do svojho užívateľského účtu, príp. či si praje vykonať registráciu užívateľského účtu. Po výbere spôsobu nakupovania (hosť, užívateľský účet) môže kupujúci pristúpiť k zadaniu doručovacej adresy a výberu spôsobu platby. Následne je kupujúcemu zobrazený súhrn objednávky, ktorej odoslanie kupujúci potvrdí tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Užívateľ je povinný v objednávke uviesť pravdivé a úplné údaje. Predávajúci je oprávnený spoliehať sa na pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke. Podmienkou odoslania objednávky je oboznámenie sa kupujúceho s týmito VOP.
  8. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   • a) špecifikácii objednávaného tovaru,
   • b) cene objednávaného tovaru a spôsobe jej úhrady,
   • c) o požadovanom mieste a spôsobe doručenia objednávaného tovaru a o nákladoch spojených s dodaním objednávaného tovaru,
   • d) prípadne iné údaje.
  9. Po odoslaní objednávky už nie je možné vykonať zmenu identifikačných ani fakturačných údajov. Po odoslaní objednávky bude kupujúci automaticky prostredníctvom emailu informovaný o prijatí jeho objednávky. Tento automatický email nie je potvrdením záväzného prijatia návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po zaslaní automatického emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky na emailovú adresu kupujúceho môže predávajúci poskytovať kupujúcemu ďalšie dodatočné informácie o stave vybavovania objednávky, ako aj informáciu o uzatvorení kúpnej zmluvy. Pokiaľ kupujúci neobdrží potvrdenie prijatia objednávky do 24 hodín od momentu jej odoslania cez e-shop, je povinný o uvedenej skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho.
  10. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza až momentom doručenia akceptácie objednávky (t.j. návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy) zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu objednávky zo strany predávajúceho sa považuje doručenie emailu na emailovú adresu kupujúceho, v ktorom predávajúci informuje o kupujúceho odoslaní tovaru, ktorý bol predmetom objednávky. Tento email súčasne predstavuje potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy.
  11. Akceptácia objednávky obsahuje:
   • a) číslo akceptovanej objednávky,
   • b) špecifikáciu tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy;
   • c) cenu tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy,
   • d) miesto, kde má byť tovar dodaný;
   • e) identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, a
   • f) prípadne iné údaje.
  12. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  13. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, kúpna zmluva je kupujúcemu dostupná v jeho emailovej schránke.
  14. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy hradí kupujúci sám.
  15. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.
  16. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v kúpnej zmluve a to k hlavnému vstupnému vchodu budovy uvedenej v objednávke za predpokladu, že je k nemu umožnený prístup, alebo v prípade vyzdvihnutia v prevádzke predávajúceho jeho odovzdaním kupujúcemu.
  17. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od prepravcu dôkladne skontrolovať obal tovaru ako aj tovar samotný a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí je kupujúci povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca.
  18. Objednaný tovar je doručovaný výhradne na územie Slovenskej republiky a to prostredníctvom zmluvného prepravcu SLOVAK PARCEL SERVICE. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svojho zmluvného prepravcu. Pokiaľ by sa z akýchkoľvek dôvodov zaslanie zakúpeného tovaru uskutočnilo v niekoľkých zásielkach, bude o tom kupujúci informovaný a cena za dopravu mu bude v takom prípade účtovaná len jedenkrát. V prípade platby prostredníctvom dobierky budú náklady za prepravu uhradené pri prevzatí tovaru pri prvej zásielke.
  19. Faktúru za objednávku alebo zjednodušený daňový doklad pošle predávajúci kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho.
  20. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožňujú realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu všetky predávajúcim prijaté platby za objednávku v lehote do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnilo ich prijatie.
 4. PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Objednávku je možné zaplatiť:
   • a) platbou cez internetové rozhranie poskytovateľa platobných služieb (platobnou kartou on-line),
   • b) na dobierku pri doručení tovaru (peňažné prostriedky preberá od kupujúceho prepravca),
   • c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v banke,
   • d) platbou v hotovosti pri osobnom odbere v RM JET Mobility, 
   • e) platbou na splátky cez Quatro
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby a dopravy podľa vlastného uváženia a spôsoby platby kedykoľvek zmeniť.
  3. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný kupujúcim; v prípade, ak kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať.
  4. Pri platbe vopred prostredníctvom bezhotovostného prevodu je kupujúci povinný zaplatiť cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie a balenie tovaru na bankový účet predávajúceho uvedený v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. K začatiu spracovávania objednávky príde až po prijatí platby na bankový účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť, ak nie je celková cena objednávky vrátane nákladov na dodanie a balenie tovaru pripísaná na účet predávajúceho do 7 dní odo dňa odoslania emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky.
 5. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SPOTREBITEĽOV

  1. Ustanovenia tohto článku 5 sa vzťahujú iba na spotrebiteľa.
  2. Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom postačuje, aby odstúpenie od kúpnej zmluvy bolo v uvedenej lehote odoslané predávajúcemu. Prevzatím tovaru sa rozumie prevzatie všetkých častí objednaného tovaru spotrebiteľom alebo spotrebiteľom určenou treťou osobu s výnimkou prepravcu. Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.
  3. Spotrebiteľ musí zaslať odstúpenie od kúpnej zmluvy v stanovenej lehote emailom na adresu: mobility@rmjet.sk, alebo listom zaslaným predávajúcemu na adresu: RM JET, spol. s r.o., Bratislavská 80, 917 02 Trnava.
  4. Spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu: RM JET, spol. s r.o., Bratislavská 80, 917 02 Trnava a to úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
  5. Po odstúpení od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Uvedené platby však budú spotrebiteľovi uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení hodnoverného dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, ktorý moment nastane skôr. Pre vrátenie platby spotrebiteľovi bude použitý rovnaký spôsob platby, aký spotrebiteľ použil v procese objednávky.
  6. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa náhradu škody z dôvodu zníženia hodnoty tovaru.
  7. Ak je predmetom kúpnej zmluvy predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  8. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré spotrebiteľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.
  9. Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Reklamačný poriadok predávajúceho tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP ako príloha č. 2. Ako záručný list slúži faktúra, alebo zjednodušený daňový doklad.
  10. Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku (t.j. odvolať návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy), až do okamihu akceptácie objednávky predávajúcim a uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle odseku 3.10 týchto VOP. Takéto zrušenie je možné len vo vzťahu k celej objednávke, doplnenie alebo zrušenie jednotlivých položiek objednávky po jej odoslaní nie je možné. Pokiaľ spotrebiteľ pred zrušením objednávky uhradil predávajúcemu platby súvisiace s objednávkou, všetky platby, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, t.j. kúpna cena vrátane nákladov na prepravu tovaru k spotrebiteľovi budú predávajúcim spotrebiteľovi vrátené, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa zrušenia objednávky. Pre vrátenie platby spotrebiteľovi bude použitý rovnaký spôsob platby, aký spotrebiteľ použil v procese objednávky.
  11. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru v zmysle ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
  12. Orgánmi dozoru na ochranu spotrebiteľa sú:
   a) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
  13. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na mobility@rmjet.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej ako subjekt „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ARS zákon“), možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 ARS zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 ARS zákona. Bližšie informácie sú dostupné tu:
   https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
  14. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ARS zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.
 6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy a vedenia užívateľského účtu môže predávajúci spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho a registrovaného užívateľa v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Informáciách o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov e-shopu, ktoré je dostupné na https://www.mobilitytrnava.sk v časti ochrana osobných údajov.
 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prednostne vo forme emailových správ, ak z týchto VOP nevyplýva inak, predávajúci bude kupujúcemu doručovať všetku komunikáciu na adresy, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, alebo ktoré má zaevidované v užívateľskom účte, a kupujúci bude predávajúcemu doručovať všetku komunikáciu na adresu predávajúceho uvedenú v odseku 1.1 týchto VOP.
  2. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je, alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú.
  3. Predávajúci môže tieto VOP zmeniť. Za zmenu sa považuje aj doplnenie a nahradenie novými VOP. Zmena VOP sa vykoná jednostranne oznámením predávajúceho formou zverejnenia na www.mobilitytrnava.sk. Zmena VOP nadobudne účinnosť najskôr na 14. deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Vzťahy medzi predávajúcim a registrovaným užívateľom sa vždy riadia aktuálnym znením VOP, ktoré je zverejnené na www.mobilitytrnava.sk. Registrovaný užívateľ má právo zmenu VOP odmietnuť v lehote 14 dní odo dňa zverejnenia zmeny VOP. Svoje rozhodnutie musí oznámiť emailom na mobility@rmjet.sk najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia zmeny. V prípade, ak registrovaný užívateľ najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia zmeny VOP neoznámi predávajúcemu odmietnutie zmeny, bude sa mať zato, že so zmenou VOP súhlasí. Vzájomné vzťahy predávajúceho a registrovaného užívateľa sa odo dňa účinnosti zmeny VOP riadia zmenenými VOP, pokiaľ registrovaný užívateľ nevyužije svoje právo zmenu odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny VOP registrovaným užívateľom je predávajúci oprávnený zrušiť užívateľský účet. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy sa vždy riadia VOP, ktoré sú platné a účinné v čase odoslania objednávky kupujúcim na základe ktorej došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
  4. Pre kúpnu zmluvu je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky.
  5. Ak je kupujúci spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ak kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  6. Kúpnu zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
  7. Tieto VOP sú platné účinné odo dňa 15. novembra 2021.

Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Príloha č. 2 - Reklamačný poriadok RM JET, spol. s r.o.
pre e-shop www.mobilitytrnava.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. RM JET, spol. s r.o. so sídlom: Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava, IČO: 36 236 268, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11924/T, DIČ: 2020165114, IČ DPH: SK2020165114, email: mobility@rmjet.sk, tel.: +421 948 909 808 (ďalej aj ako „RM JET“) v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“).
  2. Tento reklamačný poriadok upravuje vzájomné práva a povinnosti RM JET a zákazníkov RM JET, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej aj ako „klient“) v rámci reklamačného konania. Reklamačný poriadok je k dispozícii vo všetkých prevádzkových priestoroch RM JET prístupných verejnosti a na webovom sídle www.mobilitytrnava.sk.
  3. Reklamáciou sa podľa tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie nároku klienta v lehotách určených týmto reklamačným poriadkom na preverenie správnosti a kvality služieb a produktov poskytnutých/predaných RM JET a pri ostatných podnetoch klienta v rozsahu a spôsobom podľa príslušných právnych predpisov a tohto reklamačného poriadku.
  4. Za reklamáciu sa nepovažuje:
   • a) anonymný podnet,
   • b) žiadosť o preverenie nedostatkov, ktoré klient spôsobil svojím konaním v rozpore s dobrými mravmi, zjavne bez úmyslu využiť služby/produkty RM JET, voči ktorým žiadosť smeruje,
   • c) podnet klienta na úpravu/zlepšenie služieb/produktov RM JET,
   • d) pripomienky klienta k podmienkam služieb/produktov poskytovaných/predávaných RM JET,
   • e) žiadosť informačného charakteru, ktorej predmetom nie je žiadosť klienta o preverenie správnosti a kvality konkrétnej, individuálne poskytnutej služby/produktu klientovi RM JET,
   • f) sťažnosť klienta, pokiaľ sa zisťovaním RM JET preukáže zjavná nepravdivosť uvedených skutočností a táto spôsobuje zánik práva klienta dožadovať sa nápravy a/alebo iného protiplnenia zo strany RM JET. V takomto prípade RM JET vykonáva zisťovanie oprávnenosti nároku klienta a prislúchajúce úkony rovnako ako pri riadnej reklamácii, avšak všetky poplatky a iné náklady RM JET účelne vynaložené na zisťovanie dodatočných informácií pre klienta nad rámec štandardnej informačnej povinnosti RM JET platí klient.
  5. RM JET zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar/služby pri prevzatí klientom, t.j. tovar musí mať dohodnutú, resp. právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá RM JET za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.
  6. Pri spotrebnom tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s ustanovením § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka, t.j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru klientom, alebo záručná doba uvedená v záručnom liste, ak je dlhšia ako zákonná záručná doba. Ak RM JET pri predaji tovaru ponúka klientovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako darček, je na klientovi či ponúkaný darček príjme. Darček však nie je predaným tovarom, preto RM JET nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje.
  7. Ak ide o odstrániteľné vady, klient má nárok na bezplatné a včasné odstránenie vady. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým RM JET nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. RM JET môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.
  8. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať riadne ako vec bez vady, má klient nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  9. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú RM JET zodpovedá, má klient namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  10. Ak klient reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže RM JET vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. RM JET poskytne klientovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v lehote v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.
  11. Ak klient reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a RM JET ju zamietne, je RM JET povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže klient zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak klient odborným posúdením preukáže zodpovednosť RM JET za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
 2. POSTUP PRI PODANÍ REKLAMÁCIE

  1. Klient môže uplatniť reklamáciu písomne, a to:
   • a) poštou na adresu: Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava,
   • b) e-mailom na adresu: mobility@rmjet.sk,
   • c) osobne počas prevádzkovej doby v sídle RM JET.
  2. Reklamácia musí obsahovať presnú špecifikáciu služby/produktu, ktorej sa reklamácia týka, informáciu voči komu reklamácia smeruje, popis dôvodov reklamácie, identifikačné údaje klienta, ktorý reklamáciu podáva spolu s jeho podpisom. Klient musí priložiť k reklamácii všetky doklady o poskytnutí služby/ predaji produktu preukazujúce skutočnosti ním tvrdené, resp. iné doklady preukazujúce jeho tvrdenia (napr. faktúra, zjednodušený daňový doklad, objednávka a pod.), pričom platí, že lehoty rozhodné pre vybavenie reklamácie začínajú plynúť až odo dňa, kedy boli RM JET preukázané všetky skutočnosti, ktoré klient v reklamácii uvádza, a ktorých preukázanie zo strany klienta je nevyhnutné pre riadne vedenie reklamačného konania. RM JET môže vyzvať klienta telefonicky alebo písomne na spresnenie reklamovaného nároku alebo na doplnenie požadovaných dokladov. Ak klient reklamovaný nárok nespresní alebo nedoloží RM JET požadované doklady, RM JET bude jeho reklamáciu považovať za neoprávnenú, resp. bude vychádzať iba z dostupných podkladov.
  3. Riadne uplatnenie reklamácie klientom nezbavuje klienta povinnosti plniť svoje záväzky voči RM JET po celú dobu trvania reklamačného konania a to ani v prípade, kedy je reklamácia oprávnená a ako taká má bezprostrednú príčinnú súvislosť s plneným záväzkom. Klient by mal uplatniť reklamáciu voči RM JET bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia skutočností rozhodných pre uplatnenie reklamácie, lehota na uplatnenie reklamácie však nie je časovo obmedzená.
 3. POSTUP RM JET V REKLAMAČNOM KONANÍ

  1. RM JET musí riadne uplatnenú reklamáciu prijať a spravodlivo rozhodnúť o jej oprávnenosti bez zbytočného odkladu. RM JET zašle klientovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie prostredníctvom poštového podniku alebo elektronickou poštou.
  2. RM JET nemusí odpovedať klientovi alebo viesť reklamačné konanie na opakovaný podnet klienta, pokiaľ je jeho opakované podanie zjavne neopodstatnené. Tým nie je dotknuté právo klienta, podať RM JET žiadosť o nápravu v zmysle bodu 4.2. tohto reklamačného poriadku.
  3. RM JET vykoná preverenie a odborné posúdenie reklamácie. Následne RM JET rozhodne o oprávnenosti reklamácie a informuje klienta o vybavení reklamácie písomne najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie klientom a splnenia povinností uvedených v bode 2.2. tohto reklamačného poriadku. V písomnom vyjadrení RM JET informuje o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie.
  4. Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša RM JET. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie, vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša klient.
  5. Ak klient uplatní reklamáciu, poverený zamestnanec RM JET je povinný poučiť klienta o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia klienta, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je RM JET povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie.
 4. ZJEDNANIE NÁPRAVY PRI OPRÁVNENEJ REKLAMÁCII

  1. RM JET je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu, výmenou produktu, vrátením kúpnej ceny produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  2. V prípade, ak klient nie je spokojný so spôsobom, akým RM JET vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že RM JET porušila jeho práva, môže RM JET podať žiadosť o nápravu.
 5. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. V prípade nevybavenia žiadosti o nápravu v lehote 30 dní od jej odoslania alebo v prípade jej zamietnutia, môže klient podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov prebieha prostredníctvom príslušných subjektov alternatívneho riešenia sporov zapísaných v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Klient má právo výberu oprávnenej právnickej osoby, prostredníctvom ktorej chce alternatívne riešiť spor s RM JET. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov, ako aj priebeh konania, sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; prílohou uvedeného zákona je aj formulár návrhu na začatie konania.
  2. V prípade, že klient nesúhlasí s rozhodnutím RM JET o vybavení jeho reklamácie a trvá na svojich nárokoch voči RM JET, má právo obrátiť sa aj na všeobecný súd. Klient sa môže pri uplatňovaní svojich nárokov obrátiť tiež na spotrebiteľské združenia, ktorých zoznam s popisom činností a kontaktnými údajmi vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. RM JET je oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov tento reklamačný poriadok zmeniť alebo úplne nahradiť. Zmenu reklamačného poriadku RM JET zverejní vo svojich prevádzkových priestoroch prístupných verejnosti a na webovom sídle www.mobilitytrnava.sk s určením platnosti a účinnosti nového znenia reklamačného poriadku.
  2. Toto znenie reklamačného poriadku nadobúda účinnosť dňa 15. novembra 2021